فاز دوم طرح آنتوفاگاستا (PLANT) آغاز شد!


PLANT II

This is to inform all members that the second phase of investment absorption for AntofagastaChile and Palinure International companies’ common project will begin on June 13, 2008. The opportunity of benefiting from this project is available for seven days (from 00:00:00 GMT Friday 13 June 2008 to 23:59:59 GMT Thursday 19 June 2008).This phase is named “PLANT II” and details of related “Income Plans” are available on members’ homepages.

فاز دوم طرح آنتوفاگاستا (PLANT) :

در این فاز، سودها و پورسانت­ها در صورت سرمایه­گذاری در طرح PLANTII به صورت زیر محاسبه می­شود:

سود 7% کمپانی+سود 3% آنتوفاگاستا=10% سود ماهیانه

سود گرفتن سرمایه­گذاری مستقیم: 4%+4%=8%

سود باینری: 100 دلار به ازای هر 4000 دلار تعادل در دو طرف (علاوه بر سود حالت عادی PLB)

شرایط ماه ژوئن دیگر کاملاً ویژه است:

آنتوفاگاستا / سرمایه­گذاری 500 دلاری / کامل شدن بسته­های آموزشی /3P و ...
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes