سابقه پالینور اینترست چیست؟

به گفته سایت پالینور اینترست: پالینور تشکیل شده است از گروهی که حدود ۱۲ سال کار سرمایه گذاری انجام داده است و این اطمینان را به شما میدهد که سرمایه هایتان توسط گروهی ازحرفه ای ها در موقعیت های مناسب خود سرمایه گذاری میشود.

با تشکر از مترجمین مجمع لیدرهای پالینور
www.pi.blogfa.com
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes