پلن تشویقی و جدید بعد از کنفرانس شیلی(زمان این پلن سرمایه گذاری محدود است)

مهلت این پلن محدود بود و تمام شد

6-Details of PLANT Income Plan:


Palinure Plan + Antofagasta Plan >> Plant
Plant 1 7% Monthly Interest + 5% Monthly Interest >> 12% Monthly Interest
Plant 2 4% Direct Commission + 4% Direct Commission >> 8% Direct Commission
Plant 3 $1200 per each $12000 to $12000 Balance + $100 per each $4000 to $4000 Balance

*PLANT Income Plan also includes "Palinure Referral Team Commission" and "Top Leaders' Fixed Income".

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes