آیا میتوانیم جایگاه ریجیستر شده خود را به نام شخص دیگری کنیم با به او بفروشیم؟

به گفته سایت پالینور اینترست: به هیچ عنوان پالینور چنین کاری نخواهد کرد و اجازه چنین کاری را نخواهد داد.

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes