آیا میتوانم سپره اصلی خودم را دریافت نماییم؟

به گفته سایت پالینور اینترست: بله سپرده اصلیتان به شما بازگردانده خواهد شد زمانی که دوره سرمایه گذاریتان خاتمه پیدا کند.

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes