(Reinvest) روش دیگری برای افزایش درآمد در پالینور؟!

شیوه جالبی در سرمایه گذاری وجود دارد که به سرمایه گذاری مجدد(Reinvest) معروف است شما میتوانید با این روش به هر میزان که در پالینور سرمایه گذاری کرده باشید درآمد خود را تا چندین برابر افزایش دهید این عمل درسنتر شخصیتان در سایت پالینور در قسمت Reinvest صورت میپذیرد .

مثال : اگر شخصی ۳۰۰۰ دلار در پلن ۲۴ ماهه (۱۵٪) سرمایه گذاری کند و درآمدهای ماهیانه خود را مجددا سرمایه گذاری(Reinvest) نمایید در ماه ۱۲ و ماه ۲۴ چقدر در آمد بدست می آورد؟

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes