کار کردن در سیستم پالینور و گرفتن سود و احکام شرعی!

در پاسخ به دوستانی که گفتند گرفتن سود از کمپانی امریکایی پالینور اینترست ربا است بر آن شدیم تا چند پرسش و پاسخ را از چند تن از مراجع تقلید جهت رفع ابهام با ذکر سند درج نماییم.

س 1624: آيا حرمت ربا براى همه اشخاص حقيقى و حقوقى بطور يكسان ثابت است يا آنكه بعضى از موارد خاص، استثنا هستند؟

ربا به صورتى كلى حرام است غير از رباى قرضى بين پدر و فرزند و زن و شوهر و همچنين ربائى كه مسلمان از غير مسلمان مى‏گيرد.


منبع : http://khamenei.ir/FA/Treatise/unitDetail.jsp?uid=23
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آیا سرمایه گذاری در بانک های خارجی حرام است؟

گرفتن سود از آنها اشكالي ندارد.

منبع : http://www.makaremshirazi.org/persian/modules.php?name=es&p=2&id=157

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

س 442 - گرفتن ربا و يا دادن ربا به كفار چه حكمى دارد؟

ج: گرفتن ربا از كفّار جائز است.

منبع : http://www.noorihamedani.com/noori/home.asp?Languageurl=1&Pageurlnumber=403&zone=0&location=none&idnumber=129#106

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سؤال: اينكه مى گويند از بانك كافر مى شود ربا گرفت پس مراد از بانك كافر چه بانكى است اگر چنانچه مراد از آن بانكى باشد كه تمام مشتركين آن كافر باشند كه در هيچ جا چنين چيزى وجود ندارد .
پاسخ: يعنى مالك و سهامداران بانك غير مسلمان باشند.
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes