ترجمه مقاله پول - بیزینس - ریسک و.....

1- ثبت دوره های مالی میتواند هر کدام از آیتمهای ذیل را در بر بگیرد:

بررسی و مطالعه پول و داراییها

مدیریت و کنترل داراییهای ارزیابی شده

مدیریت ریسک پروژه ها

علم مدیریت پول

بعنوان فعل "سرمایه گذاری" به مفهوم تهیه و تذارک سرمایه لازم برای راه اندازی یک تجارت و یا به جهت انجام معامله ای بزرگ (مانند خرید ماشین،خانه و غیره) تعریف میشود.

2- به تعبیری فعالیت سرمایه گذلری در نفس خود، به استفاده از مجموعه ای از تکنیکها توسط افراد حقیقی ویا حقوقی (نهادها ویا سازمانها) برای مدیریت پول و نقدینگی آنها اطلاق میشود. علی الخصوص در زمان محاسبه ریسکهای سرمایه گذاری و یا محاسبه مابه التفاوت درآمدها و هزینه های صرف شده برای یک پروژه.

3- زمانیکه درآمد چیزی از میزان هزینه صرف شده برای آن بیشتر شود، میتوان درآمد مازاد را بصورن وام در اختیار دیگران قرار داد. به عبارت دیگر زمانیکه درآمد اشخاص حقیقی ویا موسسات حقوقی از هزینه آنها کمتر شود، افراد ویا موسسات مستقل در صدد افزایش سرمایه(جبران کسری بودجه) برمی آیند و این کاررا نیز از طریق فروش داراییهای موسسه ویا شرکا، اخذ وام، کم کردن هزینه ها و یا بالابردن درآمدهایشان انجام میدهند. در این بین روال اخذ وام بدین صورت استکه موسسه مالی واسطه ای نظیر بانک پل ارتباطی میان موسسه یا شخص وام دهنده و موسسه و یا شخص وام گیرنده هستند، بانک اسناد و اوراق بهادار را خریداری میکند، شخص حقیقی و یا حقوقی که قصد اخذ وام را دارد سودی بیشتر از میزان سودی که شخص وام دهنده از بانک دریافت میکند را به بانک یا موسسه مالی واسطه پرداخت میکند. در این بین مابه التفاوت میزان سود دریافتی از وام گیرنده و میزان سود پرداختی به شخص وام دهنده به موسسه واسطه یا بانک میرسد.

4- جمع آوری و ثبت مراودات بسیاری از وام دهنده ها و وام گیرنده ها به عهده بانک است.بانک پولی را که از طرف اشخاص(حقیقی و یا حقوقی) برای اعطای تسهیلات به افراد دیگر به بانک سپرده شده است را به اشخاص خواهان وام اعطا میکند، در این بین سودی از طرف بانک به فردی که در بانک پولی قرار داده است پرداخت میشود. بانکها به هردو طرف وام دهنده و وام گیرنده اجازه سرمایه گذاری، اخذ و یا اعطای وام به هر مبلغی را میدهند تا بانکها بنوانند فعالیتهای خود را سازماندهی کنند و بدین ترتیب گردش مالی بوجود آمده را ثبت میکنند.

5- از مثالهای بارز سرمایه گذاری اشخاص حقوقی، میتوان به فروش سهام یک شرکت به شرکتهای سرمایه گذار مانند بانکهای سرمایه گذار نام برد. در این موارد فروش سهام عموما بصورتی انجام میشود که سهام مورد نظر یکی پس از دیگری به فروش میرسد. فرد خریدار سهام، بخشی از مالکیت کمپانی که سهام خود را در معرض فروش گذاشته است را دارا خواهد بود. مثلا اگر شما 1 سهم از 100 سهم کمپانی XYZ را- در حالیکه آنها کل سهام برای عرضه را 100 سهم در نظر گرفته باشند- خریداری کرده باشید، شما مالک 1 درصد کمپانی مذکور خواهید بود.البته به ازائ سهام فروخته شده شما میبایست مبلغ مشخصی را به کمپانی مذکور پرداخت نمایید و کمپانی مذکور نیز پول پرداختی از جانب شما برای خرید سهام را در جهت بزرگ کردن شرکت صرف میکند. شرکت، رشد و بزرگ شدن خود و افزایش سرمایه خود را تحت فرآیندی بنام " " انجام میدهد

6- سرمایه گذاری میتواند میتواند بصورت اختصاصی توسط افراد حقیقی، بصورت عمومی توسط دولت یا توسط افراد و موسسات حقوقی و یا سازمانهای مختلف مانند مدارس که تفکر سود مادی درآنها وجود ندارد انجام گیرد. عموما، دستیابی به اهداف مذکور و انجام فعالیتهای مورد بحث، از طریق استفاده از ابزارهای مالی مناسب، با توجه به جایگاه سازمان مورد نظر میسر میباشد.

7- سرمایه گذاری یکی از مهمترین جنبه های مدیریت در تجارت است. هیچ سازمان جدیدی نمیتواند بدون داشتن برنامه ریزی مالی مناسب، به موفقیت دست یابد. مدیریت پول( یک سرمایه پولساز یا قابل تبدیل به پول) یکی از ضروری ترین پارامترها برای دست یابی به آینده ای مطمئن است، این امر برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی به یک میزان حائز اهمیت میباشد.

مترجم : مجمع لیدرهای pi.blogfa.com

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes