مقایسه سرمایه گذاری و ریسک آدم ها

سلام

کلیه سرمایه گذاری ها داری ریسک خاص خود میباشد و هر چه در آمد بیشتری بخواهیم باید ریسک بیشتری را نیز متحمل شویم . جدول زیر فقط برای مقایسه آمده و در آن کلیه محاسبات پرداختی سرمایه گذاران بر اساس درصد سود سالانه در نظر گرفته شده است .

سرمایه گذاری در

کوتاه مدت٪

میان مدت٪

بلند مدت٪

بانک اقتصاد نوین

۱۲/۵

۱۷

۱۷/۲۵

بانک ملی

۱۵

۱۵

۱۶

بانک کارآفرین

۱۲/۵

۱۶/۸

۱۵

بانک ملت

۱۲

۱۵

۱۶

بانک پارسیان

۱۵/۵

۱۷/۲۵

۱۷

بانک سامان

۱۶/۵

۱۶/۷

۱۷/۱

بانک کشاورزی

۱۱

۱۴

۱۶

بانک صادرات

۱۳/۵

۱۵/۷۵

۱۶

بانک سرمایه

۱۵/۵

۱۷/۲۵

۱۶

اوراق مشارکت

۱۵/۵

۱۵/۵

۱۵/۵

سرمایه گذاری پالینور

۸۴

۱۲۰

۱۸۰

قسمتی از منبع : روزنامه ابرار اقتصادی پنج شنبه ۲۹ نوامبر ۲۰۰۷ شماره ۲۶۹۲ صفحه ۱۹

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes