خبر جدید از کم شدن مینیمم سرمایه گذاری در سایت پالینور اینترست


ترجمه خبر جدید پالینور در صفحه اول سايت:
Palinure Interest:
«فرصت استثنايي

به آگاهي افراد علاقه‌مند به پيوستن به پالينور مي‌رسانيم، حداقل مبلغ مورد نياز براي سود بردن از مزاياي عضويت در پالينور، 500 دلار است. افرادي كه قادر به پرداخت حداقل مبلغ قبلي نبوده‌اند، مي‌توانند از اين فرصت كه از 5 مي تا 4 ژوئن 2008 برقرار خواهد بود، استفاده كنند!»
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes