پیام هفتگی کمپانی پالینور اینترست palinure Interest


موفقیت چندان با موقعیتی که فرد در زندگی به ان دست می یابد سنجیده نمی شود،بلکه بیشتر با موانعی که برای رسیدن به موفقیت بر آنها غلبه می کند سنجیده می شود.
T. Washington

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes