پیام هفته«یک رفتار منفی را که می­خواهید بر آن غلبه کنید، انتخاب کنید؛ مثلاً منفی­نگری. اگر گمان می­کنید که این اخلاق بخشی از شخصیت شماست و نمی­توانید بر آن غلبه کنید، این راه را امتحان کنید:

تنها به مدت یک هفته وانمود کنید که شما یک فرد مثبت شکست­ناپذیر هستید و ببینید که چه اتفاقی می­افتد ...»

این پیام را بارها بارها بخوانید و حتماً امتحان کنید؛ حتی اگر به آن باور ندارید. امتحانش که ضرری ندارد!
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes