اخبار جدید Deadline for "Complex 5" submission has been extended

اخبار جدید:

1-برندگان کمپلکس­های 2 و 4 هر روز در همان کمپلکس­ها در Homepage شما اعلام می­شود!
2-کمپلکس 5، تا پایان مرحله­ی مقدماتی جام ملت­های اروپا تمدید شد البته با کاهش جایزه!
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes