پیام هفتگی کمپانی


پیام هفته:

«جنبه­ی مثبت هر موقعیت را پیدا کنید. به نظر می­رسد که تنها گفتن این موضوع آسان است (اما در مقام عمل...) اما من تضمین می­کنم که اگر به اندازه­ی کافی فکر و جست­وجو کنید، هر چیزی قطعاً سودی دارد!»
Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes